Đáp Án Của Bạn / 你的答案

Đáp Án Của Bạn / 你的答案

Nghe bài hát

Lời bài hát

Yěxǔ shìjìe jìu zheyà̀ng

Wǒ yě hái zài lùshàng

Meiyó̌u rén néng sùshuō

Yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò
Yǎnlèi shīrùn yǎnkùang
Kě yòu bùgān nùorùo
Dīzhe tóu qídài báizhòu
Jiēshòu suǒyǒu de cháofèng

Xìangzhe fēng yǒngbào cǎihóng
Yǒnggǎn de xìang qían zǒu
Límíng dì nà dàoguāng
Hùi yùegùo hēi'àn
Dǎpò yīqìe kǒngjù wǒ néng
Zhǎodào dá'àn
Nǎpà yào nìzhe guāng
Jìu qūsàn hēi'àn
Diūqì suǒyǒu de fùdān
Bù zài gūdān
Bù zài gūdān

Yěxǔ shìjìe jìu zheyà̀ng
Wǒ yě hái zài lùshàng
Meiyó̌u rén néng sùshuō
Yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò
Yǎnlèi shīrùn yǎnkùang
Kě yòu bùgān nùorùo
Dīzhe tóu qídài báizhòu
Jiēshòu suǒyǒu de cháofèng

Xìangzhe fēng yǒngbào cǎihóng
Yǒnggǎn de xìang qían zǒu
Límíng dì nà dàoguāng
Hùi yùegùo hēi'àn
Dǎpò yīqìe kǒngjù wǒ néng
Zhǎodào dá'àn
Nǎpà yào nìzhe guāng
Jìu qūsàn hēi'àn
Diūqì suǒyǒu de fùdān
Bù zài gūdān
Bù zài gūdān

Límíng dì nà dàoguāng
Hùi yùegùo hēi'àn
Dǎpò yīqìe kǒngjù wǒ néng
Zhǎodào dá'àn
Nǎpà yào nìzhe guāng
Jìu qūsàn hēi'àn
Yǒu yī wàn zhǒng de lìlìang
Yānmò gūdān
Bù zài gūdān
Bạn đánh giá chất lượng bản lyrics này như thế nào?
Tốt
Tệ

Đáp Án Của Bạn / 你的答案

Bạn vừa xem lời bài hát Đáp Án Của Bạn / 你的答案 một sản phẩm của A Nhũng trên Lời bài hát TV. Website được thiết kế để bạn có thể dễ dàng nghe online Đáp Án Của Bạn / 你的答案, xem lyrics để hát karaoke Đáp Án Của Bạn / 你的答案 thuận tiện nhất trên điện thoại cũng như trên máy tính.

Đừng quên mẹo để dễ dàng tìm thấy tụi mình bằng cách gõ từ khoá <tên bài hát> + lời bài hát tv nhé.