Chính sách riêng tư

Cập nhật ngày 1 tháng 07 năm 2020.

Vui lòng đọc Thỏa Thuận Sử Dụng (Thỏa Thuận) của chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ theo dõi giá sản phẩm Lời Bài Hát TV (sau gọi là Lời Bài Hát TV hoặc chúng tôi). Thỏa Thuận này có thể được cập nhật để giúp Lời Bài Hát TV tốt hơn, hãy thường xuyên kiểm tra để cập nhật những thay đổi đó.

1. Lưu trữ dữ liệu tài khoản

Lời Bài Hát TV có quyền lưu trữ thông tin bạn cung cấp, ví dụ: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email... vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

2. Quyền từ chối người dùng

Lời Bài Hát TV có quyền từ chối người dùng có hành vi xấu, ví dụ: spam bình luận, sử dụng Lời Bài Hát TV để quảng cáo, tạo tài khoản hàng loạt... Hình phạt cho hành vi xấu là bị cấm truy cập ở những chức năng cụ thể một khoảng thời gian hoặc cấm truy cập vĩnh viễn.

3. Nghĩa vụ của Lời Bài Hát TV

- Lời Bài Hát TV có nghĩa vụ không chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của bạn.

- Lời Bài Hát TV giữ bí mật các sản phẩm bạn thêm vào danh sách theo dõi, không chia sẻ nếu chưa có sự đồng ý của bạn.

- Lời Bài Hát TV không gửi tin nhắn, thư điện tử spam vào địa chỉ email bạn cung cấp.

Lời Bài Hát TV có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng tại thời điểm trong tương lai mà không cần báo trước.